Inwestycje z udziałem UE

Centrum Medyczne Karpacz S.A. otrzymało w dniu 21 kwietnia 2017 r. informację o uzyskaniu dofinansowania projektu pt. „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni informatycznej oraz doposażenie infrastruktury cyfrowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karpaczu, Szkoła 707 z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działaniu 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałaniu 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem projektu jest wyposażenie pracowni komputerowej oraz dwóch klas łącznie w 15 nowoczesnych przenośnych komputerów dla uczniów, jeden komputer dla nauczyciela, serwer NAS, UPS, SWITCH, 3 tablice interaktywne (w tym jedna przenośna). Głównym celem jest wyposażenie pracowni informatycznej w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający zwiększenie cyfryzacji wśród uczniów szkoły. Ponadto zakup ze środków z dotacji tablic interaktywnych do pracowni informatycznej oraz dwóch klas usytuowanych na parterze, w celu wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celami szczegółowymi projektu są poszerzenie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności przez uczniów oraz ułatwienie organizacji pracy Szkoły w tym poprzez brak konieczności dzielenia grup na mniejsze w trakcie zajęć informatycznych.

Rezultatami realizacji projektu będą:

  • ucyfrowienie dzieci;
  • zwiększenie wykorzystania Internetu i nowoczesnych narzędzi w nauce;
  • wzrost atrakcyjności lekcji co doprowadzi do szybszej nauki i przyswajania zdobytej wiedzy;

W szerszej perspektywie realizacja przedmiotowej inwestycji poprzez Placówkę przyczyni się do jej efektywniejszych działań edukacyjnych, a co za tym idzie lepszych wyników w nauce uczniów oraz lepszego przystosowania do współczesnego świata.

Cele oraz rezultaty projektu realizowane przez Szkołę będą mogły zostać osiągnięte poprzez zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych oraz infrastruktury sieciowo-usługowej. Poniesienie wskazanych kosztów na zakup sprzętu umożliwi wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i możliwości jakie daje Internet, wyzwoli w uczniach energię i zachęci do kreatywnego działania.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Wnioskodawcy w 2017.

Kwota dofinansowania

Dofinansowanie projektu z UE: 62 554,05 PLN

 

Logo funduszy europejskich