Procedury bezpieczeństwa

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

obowiązujące na terenie

Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Karpaczu, Szkoła 707

 1. PODSTAWA PRAWNA:
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 493),
 7. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.780)
 8. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. ),
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 14.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.poz.),
 11. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 maja 2020 r.
 12. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna z dnia 15.05.2020 r.
 13. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno - wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15.05.2020 r.
 14. Konsultacje w szkole - wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15.05.2020 r.
 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice, fartuchy ochronne w razie potrzeby, płyny dezynfekujące.
 3. Zapewnia płyn do dezynfekcji przy wejściu do szkoły oraz
  w pomieszczeniach, w których będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 4. Przy wejściu głównym na tablicy informacyjnej Dyrektor umieszcza numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 5. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maseczek.  
 6. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 7. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: www.szkola707.pl.
 8. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (sala informatyczna) wyposażone  w zestaw ochronny: fartuch ochronny, maseczka, rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie
  z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. IX.
 9. Zapewnia regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności:
 1. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
 2. Zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 3. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika dwa razy dziennie zaznaczając to w tabeli.

2. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 1. Obowiązki nauczycieli:

3. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

4. PRACA SZKOŁY - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dla uczniów klas I-III, których obecność zadeklarowali rodzice szkoła może pracować w godzinach: od 8.00 – 14:50,
 2. Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonych godzinach, zgodnie
  z harmonogramem.
 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 4. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się zajęcia.
 5. W grupie może przebywać do 5 uczniów.
 6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 8. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna)
 10. Uczeń przynosi własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia maseczek przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 14. Od 18 maja 2020r. możliwe jest korzystanie z boisk szkolnych pod warunkiem, że w tym samym czasie na jednym boisku przebywa maksymalnie 12 osób i 1 nauczyciel.

 

5. PRACA SZKOŁY - REWALIDACJA

 

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dla uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne szkoła pracuje w indywidualnie wyznaczonych godzinach.
 2. Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem.
 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 4. Zajęcia odbywają się indywidualnie.
 5. W związku z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa osoba prowadząca zajęcia i jego uczestnik powinni mieć osłonę ust i nosa, na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
 6. Uczeń przynosi własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się przy wejściu do łazienek.
 8. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć.
 9. Podczas posiłku uczeń korzysta z naczyń i sztućców jednorazowych.
 10. Pomieszczenia są regularnie wietrzone (min. 1 raz na godzinę).
 11. Często używane powierzchne użytkowe i wyposażenia wykorzystywane do zajęć są regularnie dezynfekowane.
 12. Konieczne jest dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży
 13. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego
  z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

6.  PRACA SZKOŁY - KONSULTACJE

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego dla uczniów chcących skorzystać
  z konsultacji szkoła pracuje w godzinach wyznaczonych indywidualnie.
 2. Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych, w wyznaczonych godzinach, zgodnie z harmonogramem.
 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
 4. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale, w którym odbywają się konsultacje.
 5. W grupie może przebywać do 5 uczniów.
 6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 7. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wykorzystywane przybory, pomoce podczas konsultacji należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna)
 9. Uczeń przynosi własne przybory, których nie może pożyczać innym osobom.
 10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. Z zajęć w formie konsultacji nie mogą korzystać uczniowie, którzy sami, lub których rodzice, krewni, znajomi z którymi mieli kontakt, przebywają w izolacji lub zostali objęci kwarantanną.
 12. Konsultacje realizowane są w formie indywidulanej lub w niewielkich grupach, na terenie szkoły bądź za pośrednictwem aplikacji Teams.
 13. Uczeń i nauczyciel jest zaopatrzony we własne przybory i sprzęty, niedopuszczalne jest pożyczanie elementów wyposażenia.
 14. Na terenie szkoły uczeń nie spożywa napojów ani posiłków.
 15. Uczniowie nie korzystają z szafek, półek itp.
 16. Rodzic/Prawny opiekun nie przebywa na terenie szkoły.
 17. Przed rozpoczęciem konsultacji i po ich zakończeniu uczeń myje ręce zgodnie z zaleceniami GIS.
 18. Odzież zewnętrzną uczniowie pozostawiają w przedsionku, gdzie znajduje się także płyn dezynfekujący, którego są zobowiązani użyć bezpośrednio po wejściu do budynku i zdjęciu odzieży wierzchniej
 19. W czasie konsultacji obowiązuje zasada: jeden uczeń – jedna ławka.
 20. Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca.
 21. Przy wchodzeniu do sali i opuszczaniu jej uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem 2 m. odstępu.
 22. Uczniowie i pracownicy nie dotykają twarzy, nie podają sobie rąk na powitanie, nie rozwiązują zadań przy tablicy, nie korzystają ze wspólnego sprzętu komputerowego (klawiatura, mysz itp.)
 23. Uczniowie i pracownicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności w czasie kasłania czy kichania (stosowne zasłanianie ust i nosa)

7. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika wyposażonego w fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje w wyznaczonym pomieszczeniu (sala informatyczna).
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia wszystkich rodziców, których dzieci miały kontakt jak i samego podejrzanego o zarażenie o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną 756450140, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub do Szpitala Zakaźnego w Bolesławcu 757380097.
 6. Przygotowana jest lista osób, z którymi podejrzany o zarażenie miał kontakt bądź przebywał w  bliskiej odległości.
 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 1. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 

 1. PROCEDURY W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

i po każdym egzaminie jak również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

załącznik nr 1 - zgoda rodzica

załącznik nr 2 - ankieta i oświadczenie

(załączniki znajduja się w zakładce "dla rodziców" -  "dokumnety szkolne")